Scroll Top
Page/Post Title

Όροι Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 18/10/2022

Το www.vgifts.gr  είναι ο διαδικτυακός τόπος έκθεσης και πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, ιδιοκτησίας και διαχείρισης της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ» και διακριτικό τίτλο «V-GIFTS»  που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Κηφισίας και Κ. Μοσκώφ 1, ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη, με АФМ 063862082 (στο εξής χάριν συντομίας η Εταιρία).

Η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου είναι το 2310457222.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vgifts.gr   Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση της ιστοσελίδας και από κάθε συναλλαγή μέσω αυτής.

Παρακαλούμε διαβάστε πολύ προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδα www.vgifts.gr  διέπεται από τους παρακάτω όρους και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, από τον διαδικτυακό τόπο, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για οποιανδήποτε τροποποίηση ή μεταβολή, μέσω της ιστοσελίδας www.vgifts.gr , εμφανίζοντας σχετική επισήμανση της ημερομηνίας ισχύος της κάθε έκδοσης των όρων στην αρχή του κειμένου. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει και έχουν επιβεβαιωθεί με βάση την διαδικασία η οποία περιγράφεται στους Ορούς Χρήσης όπως ισχύουν κατά περίπτωση.

Παρεχόμενες πληροφορίες

H Εταιρία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο διαδικτυακό τόπο, τόσο όσον αφορά στα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που διαθέτει όσο και των παρεχομένων μέσω του διαδικτυακού τόπου συναλλαγών. Η Εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έχουν διαφύγει της προσοχής, ή έχουν προκύψει ακούσια, ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας του ιστότοπου εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρία παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται και δεν αναλαμβάνει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά από:

 • τη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστότοπου ή τρίτων διασυνδεδεμένων υπηρεσιών, ιστοσελίδων ή ροών δεδομένων.
 • το περιεχόμενο τρίτων διασυνδεδεμένων υπηρεσιών, ιστοσελίδων ή ροών δεδομένων που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο (ενδεικτικά συνδέσμων, κώδικα ενσωμάτωσης, κλπ) με τον ιστότοπο.
 • τη χρήση ή/και έλλειψη καταλληλόλητας ή/και έλλειψη συμβατότητας των προϊόντων που πωλούνται μέσω του ιστότοπου.
 • την ακύρωση ή/και μη εκτέλεση ή/και καθυστέρηση παραγγελιών για οποιαδήποτε αιτία.
 • τεχνικές δυσλειτουργίες του ιστότοπου ή τρίτων διασυνδεδεμένων υπηρεσιών, ιστοσελίδων ή ροών δεδομένων που οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία.
 • πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 • ασυμβατότητα του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του χρήστη σε σχέση με τον ιστότοπο ή τρίτες διασυνδεδεμένες υπηρεσίες, ιστοσελίδες ή ροές δεδομένων.

Η Εταιρία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας των προϊόντων, τις σχετιζόμενες με αυτά πληροφορίες όπως ενδεικτικά, στοιχεία κόστους, τυχόν προσφορές, κλπ. Προς τούτο και στα πλαίσια της καλής πίστης, η Εταιρία αναλαμβάνει να ενημερώσει το χρήστη άμεσα για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με τα προαναφερθέντα μέσω του ιστότοπου ή οποιοδήποτε άλλου εύλογου μέσου σε σχέση με την εκάστοτε περίσταση. Ωστόσο, υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων, η Εταιρία δεν εγγυάται:

 • τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που παρουσιάζονται στον ιστότοπο.
 • την ορθότητα των πληροφοριών και του υλικού που συνοδεύουν τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον ιστότοπο.
 • την καταλληλότητα, συμβατότητα ή ασφάλεια των προϊόντων που παρουσιάζονται στον ιστότοπο.
 • το επίπεδο ποιότητας ή/και την εγκυρότητα τυχών πιστοποιήσεων των προϊόντων που παρουσιάζονται στον ιστότοπο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά των τίτλων, κειμένων, σημάτων, γραφιστικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, κτλ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας ή/και τρίτων μερών συμβεβλημένα με την Εταιρία και προστατεύεται από διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου ή/και διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή/και το διαδικτυακό της τόπο ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρίας ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ενωσιακούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί από το χρήστη ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους σε καμιά μορφή και για κανένα λόγο.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν αυτόν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου:

1. που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου

2. που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

3. για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

4. που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Εταιρίας ή/και τρίτων,

5. περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

6. που ηθελημένα ή αθέλητα παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία ή/και που υποκινεί σε ενέργειες αντίθετες στην ισχύουσα νομοθεσία

7. που δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο

8. που χρησιμοποιείται για τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με την Εταιρία, τους εργαζομένους της ή/και σχετικά με άλλους χρήστες και οποιονδήποτε τρίτο.

Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών ή όσο ορίζει ο νόμος για την κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα κατοικίας τους.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Οι σύνδεσμοι σε αυτόν τον χώρο, θα σας οδηγήσουν να αφήσετε την ιστοσελίδα της Εταιρίας. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρίας και η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η Εταιρία σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την Εταιρία της ιστοσελίδας.

Ασφάλεια 

Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Προσωπικά Δεδομένα – Απόρρητο Συναλλαγών

Κατά την επίσκεψή σας στο διαδικτυακό τόπο ή κατόπιν επικοινωνίας με την Εταιρία μέσω τηλεφώνου ή αποστολής email,είναι πιθανό να σας ζητηθεί να μοιραστείτε και να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε τις παραγγελίες σας ή για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.

Επίσης θα σας ζητηθεί η συναίνεση σας στην χρήση Cookies σύμφωνα με την πολιτική Cookies της Εταιρίας την οποία σας προσκαλούμε να διαβάσετε εδώ.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα των πελατών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και των συναλλαγών τους θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα, και τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με την Εταιρία, ή όπου υπάρχει άλλο έννομο συμφέρον για την επεξεργασία η οποία τυχόν γίνει ή αν αυτό επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος από τον Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές ή αν έχετε κατά περίπτωση δώσει ρητή συναίνεση εσείς για άλλη επεξεργασία.

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των χρηστών και των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η Εταιρία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα δεδομένα σας δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:https://vgifts.gr/about-us/#contact

Οποτεδήποτε κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, ή και το δικαίωμα να ζητήσει την μερική ή πλήρη διαγραφή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εδώ.

Για κάθε περαιτέρω ζήτημα το οποίο να μπορεί να έχετε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Λεωφ.Κηφισίας 1, Αθήνα 115 23, τηλ.2106475600, www.dpa.gr

Προϊόντα
Ο πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μετά από τηλεφωνική επικοινωνία κατόπιν της παραγγελίας του. Στο διαδικτυακό τόπο περιλαμβάνονται προϊόντα τα οποία είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας. Η εταιρία επιφυλάσσεται να ενημερώσει τους πελάτες σε περίπτωση μεταγενέστερης  μη διαθεσιμότητας παραγγελθέντος είδους, για τον πιθανό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον πελάτη, χωρεί ανάκληση της παραγγελίας η οποία γίνεται αζημίως για τον πελάτη. Η τυχόν λοιπή παραγγελία εκτελείται κανονικά.

Όλοι οι πελάτες υποχρεούνται να αποσυσκευάσουν και να ελέγξουν τα είδη καθώς και να ειδοποιήσουν την εταιρία σχετικά, σε περίπτωση ελαττωμάτων εντός 24 ωρών. Μετά το πέρας των 24 ωρών θεωρείται ότι τα είδη παρελήφθησαν σε άριστη κατάσταση.

Τιμές

Οι τιμές αναγράφονται σε ευρώ και σε αυτές συμπεριλαμβάνεται ο ισχύων ΦΠΑ και άλλους φόρους όπως ο ΕΦΚ. Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνονται τα μεταφορικά κόστη, ούτε τυχόν φόροι, δασμοί ή τέλη, τα οποία μπορεί να ισχύουν στον τόπο αποστολής, για την πληρωμή των οποίων ευθύνεται ο πελάτης.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των προϊόντων όπως αυτές διαμορφώνονται καθημερινά βάσει των τιμοκαταλόγων των προμηθευτών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Η τελική τιμή ενός προϊόντος διαμορφώνεται την ημέρα της τιμολόγησης του.

Όλες οι τιμές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρίας με κάθε επιφύλαξη τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους.

Επίσης, οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρείται αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας στην  εκτέλεση των παραγγελιών.

Παραγγελίες

Τρόπος παραγγελίας

Μπορείτε να υποβάλλετε παραγγελίες:

– Τηλεφωνικά (2310 457222)

– Με e-mail στη διεύθυνση info@vgifts.gr.

Στις παραγγελίες μέσω email, μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, γιατί ακόμα και αν τα στοιχεία που μας αποστείλατε με  email είναι πλήρη, θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας τηλεφωνικά.

Διεκπεραίωση παραγγελιών (Παραδόσεις – Αποστολές προϊόντων – Κόστος μεταφορικών)

Α. Παραλαβή από το κατάστημα

Μπορείτε να ζητήσετε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημά μας στη διεύθυνση Κηφισίας και Κ. Μοσκώφ 1, ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη σε μέρα που να εξυπηρετεί και σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα τω προϊόντων. Για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας με παραλαβή από κατάστημα, θα πρέπει να προσέξετε τα παρακάτω:

Ο τρόπος εξόφλησης δύναται να λάβει χώρα είτε με τραπεζικό έμβασμα, πριν τη μετάβασή σας στο κατάστημα, είτε μέσω κάρτας (χρεωστική ή πιστωτική) είτε με μετρητά κατά τη παραλαβή της παραγγελίας, κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρία και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος χρήστης, καταναλωτής ή όχι, προβαίνει σε επανειλημμένη (άνω των 3) παραγγελία ειδών μέσω του διαδικτυακού τόπου και μη παραλαβή αυτών από το κατάστημα, η τελευταία δύναται να αποκρούσει και αρνηθεί την παραγγελία του εν λόγω πελάτη μέσω της δυνατότητας παραλαβής από το κατάστημα.

Β. Αποστολή παραγγελίας

Η Εταιρία μπορεί να εξυπηρετήσει πελάτες σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Για προϊόντα που είναι άμεσα διαθέσιμα:

Α. Οι παραγγελίες εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης αποστέλλονται εντός 1-3 εργάσιμων  ημερών.

Β. Στην περίπτωση που οι παραγγελίες αφορούν χερσαίους και νησιώτικους προορισμούς εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ή δυσπρόσιτες περιοχές ή προορισμό του εξωτερικού, ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος.

Οι παραπάνω χρόνοι παράδοσης αφορούν παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα άμεσα διαθέσιμα. Αν η παραγγελία σας περιλαμβάνει κάποιο προϊόν το οποίο δεν είναι άμεσα διαθέσιμο θα χρειαστούμε επιπλέον εργάσιμες ημέρες και θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τον κατά προσέγγιση χρόνο αποστολής.

Για αποστολές μεγάλου όγκου όπως εταιρικά δώρα η αποστολή γίνεται κατόπιν συνεννόησης.

Η παραγγελία του πελάτη αποστέλλεται στη διεύθυνση ή στην πόλη που ο ίδιος έχει υποδείξει στην Εταιρία κατά την παραγγελία του, με μέσα της επιλογής της Εταιρίας ή του πελάτη, κατόπιν επικοινωνίας με αυτήν.

Γ. Χρεώσεις αποστολής

Όλα τα προϊόντα της Εταιρίας παραδίδονται :

1. Με υπηρεσίες ταχυμεταφορών (Couriers)

Το κόστος εξαρτάται από την τοποθεσία παράδοσης, την τιμολογιακή πολιτική κάθε εταιρείας ταχυμεταφορών, την απόσταση από τις αποθήκες ή την έδρα της εταιρείας ταχυμεταφορών κλπ.

2. Με Πρακτορείο Μεταφορών για παραδόσεις  μεγάλου όγκου ή βάρους . Σε αυτή την περίπτωση , θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για το ακριβές ποσό των μεταφορικών.

3. Παραλαβή από το κατάστημα. Σε αυτή την περίπτωση , φυσικά δεν χρεώνεστε με μεταφορικά. Όταν είναι έτοιμη η παραγγελία σας , θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να έρθετε να την παραλάβετε από το κεντρικό μας κατάστημα στη διεύθυνση Κηφισίας και Κ. Μοσκώφ 1, ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη

4. Μεταφορικά μέσα της Εταιρίας για παράδοση παραγγελιών εντός Θεσσαλονίκης.

Σε περίπτωση που η παραγγελία σας είναι μεγάλη σε όγκο, βάρος κλπ., για να μην επιβαρυνθείτε υπερβολικά μεταφορικά μπορείτε και εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310 457222 ώστε να επιλέξουμε μία εναλλακτική μέθοδο αποστολής όπου να ταιριάζει στις ανάγκες σας και να ελαχιστοποιεί το μεταφορικό κόστος.

Σε γενικές γραμμές, για μεγάλες σε όγκο ή και βάρος παραγγελίες συνίσταται η αποστολή με πρακτορείο μεταφορών. Η χρέωση στην περίπτωση αυτή θα προσυμφωνείται τηλεφωνικά. Θα πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε τραπεζικό λογαριασμό σε μία από τις συμβεβλημένες τράπεζες της Εταιρίας.

Σε περίπτωση που δε μπορεί να εκτελεστεί η παραγγελία σας για λόγους ανωτέρας βίας (απεργίες, κακές καιρικές συνθήκες κτλ.) θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Επιβεβαίωση της παραγγελίας

Κάθε παραγγελία ακολουθεί πάντοτε email ή/και τηλεφώνο για την επιβεβαίωση της.

Τρόποι Πληρωμής

•           Με κατάθεση στην τράπεζα.

Υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας στην Εθνική Τράπεζα με ΙΒΑΝ: GR4801108780000087800591106/ Δικαιούχος: Παρασκευά Βασιλική

Στα στοιχεία καταθέτη επιβάλλεται να αναγράφετε το όνομα του αγοραστή ή ο αριθμός παραγγελίας. Το αποδεικτικό κατάθεσης αποστέλλεται στην συνέχεια στο e-mail info@vgifts.gr.

Το ακριβές ποσό που συμπεριλαμβάνει τα έξοδα αποστολής θα το πληροφορηθείτε από τον συνεργάτη μας που σας βοήθησε στην υποβολή της παραγγελίας σας.

Καμία αποστολή δε γίνεται να λάβει χώρα αν προηγουμένως η Εταιρία δεν έχει λάβει αποδεικτικό καταβολής και εξόφλησης του πλήρους κόστους της παραγγελίας, εκτός αν άλλως έχει συμφωνηθεί με τον Πελάτη.

•           Με Μετρητά

Παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών με μετρητά, όταν ο πελάτης επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», όπως ορίζεται αναλυτικά ανωτέρω.

Υπαναχώρηση
Αν είσαστε καταναλωτής, σε περίπτωση αγορών που κάνετε από απόσταση και εκτός εμπορικού καταστήματος, δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής των πωληθέντων προϊόντων, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση (as new). Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα έχετε εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρία για την αποστολή του είδους σε εσάς και το κόστος επιστροφής του είδους.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, εντός της ίδιας προθεσμίας, υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που μας έχετε καταβάλλει χρησιμοποιώντας τον τρόπο καταβολής τον οποίο εσείς είχατε επιλέξει για να μας καταβάλετε το τίμημα. Όλες οι επιστροφές χρημάτων γίνονται με πίστωση του λογαριασμού του πελάτη, οπότε θα σας επιστρέψουμε το σύνολο των χρημάτων που τυχόν έχετε καταβάλλει αφαιρώντας τα έξοδα αποστολής και επιστροφής.

Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Δεν ευθυνόμαστε και δεν θα αποζημιώσουμε καταναλωτή ούτε θα παράγει αποτελέσματα η υπαναχώρηση σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημία στα αγαθά από υπαιτιότητα του καταναλωτή ή σε περίπτωση χρήσης η οποία υπερβαίνει το αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από την Εταιρία και επιβαρύνουν τον πελάτη.

Δεν δικαιούσθε υπαναχώρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο.

Ακύρωση παραγγελίας

Χωρίς περιορισμό των διατάξεων περί Υπαναχωρήσεως από καταναλωτές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την παρούσα, η ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις:

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε το 2310 457222 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο 2310 457222 ή επικοινωνήστε μέσω email info@vgifts.gr εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελιάς. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Παραλαβή παραγγελίας

Η παραλαβή γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Σε κάθε περίπτωση ο παραλήπτης πρέπει να είναι άνω των 18 ετών ή όσο ορίζει ο νόμος για την κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα κατοικίας τους.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της Εταιρίας

Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της Εταιρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη την συσκευασία του. Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της Εταιρίας θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της Εταιρίας είτε μέσω courier ή μεταφορικής εταιρίας. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την Εταιρία, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με πίστωση του λογαριασμού του πελάτη. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων

Τα προϊόντα που διατίθενται και σας προσφέρονται μέσα από το διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας έχουν όλα επιλεγεί με κριτήριο την παρεχόμενη ποιότητά τους από τον παραγωγό του ή τον προμηθευτή, την τυπικότητά τους (να εκφράζουν στο μέγιστο την περιοχή από την οποία προέρχονται) και την καλή τους σχέση τιμής/ποιότητας. Φυσικά, όλα τα προϊόντα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας φυλάσσονται στις ιδανικές για το είδος τους συνθήκες συντήρησης και μόνον έτσι άριστα συντηρημένα φεύγουν για να σας παραδοθούν από την Εταιρία.

Παρ’ όλ’ αυτά, ανεξάρτητα από τη δική μας φροντίδα και προσοχή και χωρίς δική μας ευθύνη, υπάρχει η πιθανότητα κάποιο προϊόν να εμφανίσει αλλοιώσεις ή να είναι φθαρμένο ή ελαττωματικό.

Αν κάποιο προϊόν εμφανίζει ελάττωμα, παραληφθεί φθαρμένο ή σπασμένο, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εταιρία εντός 24 ωρών από την παραλαβή του για να αντικατασταθεί άμεσα και χωρίς δική σας οικονομική επιβάρυνση.

Η αντικατάσταση μπορεί να γίνει με το ίδιο ή άλλο προϊόν.

Μπορεί να πιστωθεί ο λογαριασμός σας (για διάστημα 6 μηνών) ή μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων (επιστροφή μετρητών σε αριθμό λογαριασμού που θα μας δώσετε), το ταχύτερο δυνατόν.

Επίλυση Διαφορών

Η Εταιρία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν από τις συναλλαγές τους μαζί μας. Σε περίπτωση όμως που δεν μπορέσουμε να επιλύσουμε πλήρως τα τυχόν ζητήματα τα οποία έχετε και θεωρείτε ότι σε οποιονδήποτε βαθμό κάποιο δικαίωμα σας από τις μεταξύ μας συναλλαγές προσβάλλεται, μπορείτε να επιδιώξετε την επίλυση τυχόν διαφορών καταφεύγοντας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού 524/2013. Στην ΗΕΔ μπορείτε να υποβάλλετε προς επίλυση κάθε διαφορά τη οποία τυχόν έχετε. Εθνικό σημείο επαφής για την ΗΕΔ στην Ελλάδα έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας πληροφορίες για το οποίο και για την επίλυση διαφορών μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση ec.europa.eu/odr. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr). Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα τα δικαιώματα που και εσείς και εμείς έχουμε να καταφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια.