Scroll Top
Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρεία «Παρασκευά Βασιλική» με διακριτικό τίτλο «V-gifts» δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας και να χειρίζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής ΔΠΧ) με ανοιχτό και διαφανή τρόπο και σύμφωνα με τους ορισμούς και τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) υπ’ αρ. 2016/679 (εφεξής ΓΚΠΔ) για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως και το Νόμο 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων».

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) υπόκεινται, σε επεξεργασία εντός των ρητά καθορισμένων σκοπών, με βάση τις αρχές της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, του περιορισμού του σκοπού και της περιόδου αποθήκευσης, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας και εντός του πλαισίου της αναγκαιότητας και αναλογικότητας που διέπει κάθε πράξη επεξεργασίας. Διασφαλίζεται, παράλληλα, η εξ αρχής και εξ’ ορισμού («by design and by default») λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας προς συμμόρφωση με το ως άνω σύστημα αρχών, καθώς και η περιοδική αναθεώρηση και επικαιροποίησή του.

1. Στοιχεία εταιρίας – Υπεύθυνος Επεξεργασίας

1.1. Yπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η Εταιρεία με την επωνυμία «Παρασκευά Βασιλική» και διακριτικό τίτλο «V-gifts» με έδρα στη διεύθυνση Κηφισίας και Κ. Μοσκώφ 1, στη Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ 063862082 και αριθ. ΓΕΜΗ …..  και εκπροσωπείται νόμιμα, με τηλεφωνικό κέντρο 2310 457222 και e-mail επικοινωνίας info@vgifts.gr («η Εταιρεία»).

1.2. Για την άσκηση όλων των δικαιωμάτων σας που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρία στο e-mail επικοινωνίας info@vgifts.gr

2. Πεδίο Εφαρμογής Πολιτικής Απορρήτου

2.1 Διά της παρούσης προσδιορίζεται το καθεστώς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της επεξεργασίας τους από την εταιρεία, τα οποία αυτή συλλέγει όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον  δικτυακό τόπο της Εταιρίας και περιγράφεται το σύστημα κανόνων, με βάση τους οποίους πραγματοποιείται αυτή η επεξεργασία, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.  

2.2 Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σας προσκαλούμε να ελέγχετε τακτικά τον παρόντα διαδικτυακό τόπο που η Εταιρία έχει αναρτήσει την Πολιτική Απορρήτου για κάθε τροποποίηση. Οι τροποποιήσεις ωστόσο δε θα έχουν αναδρομική ισχύ. 

2.3 Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Κάνοντας χρήση του δικτυακού τόπου www.vgifts.gr, δέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, οι όροι της οποίας εφαρμόζονται στη συμβατική μας σχέση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Χρήσης του δικτυακού τόπου www.vgifts.gr.

2.4 Αυτή η πολιτική απορρήτου δεν εφαρμόζεται σε ιστότοπους, εφαρμογές ή πλατφόρμες διαδικτύου που δε συνδέονται με αυτήν την πολιτική απορρήτου ή που πραγματοποιούνται από τρίτα πρόσωπα. Σας προσκαλούμε να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου που είναι δημοσιευμένες σε εκείνους τους ιστότοπους, εφαρμογές και πλατφόρμες διαδικτύου.

3. Ορισμοί

Στο πλαίσιο της παρούσης γίνεται χρήση των ορισμών του ΓΚΠΔ, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» (ΔΠΧ) νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα των δεδομένων»), ήτοι πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμματικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

ως «επεξεργασία ΔΠΧ» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε ΔΠΧ ή σε σύνολα ΔΠΧ, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Τέλος, ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

4. Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο ενδεχομένως απαιτείται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, θα επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση ορισμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, οι οποίες, σε γενικές γραμμές, θα είναι οι εξής:

 • τα βασικά δεδομένα ταυτοποίησής σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, δηλαδή Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και στοιχεία τιμολόγησης (ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.), διεύθυνση αποστολής προϊόντων
 • Στοιχεία επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου της Εταιρίας μας.
 • Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies εδώ.
 • τα δεδομένα σύνδεσης και προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ιστοτόπου.
 • το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσης σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί με την Εταιρία μας μέσω αυτών των καναλιών, για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στα σχόλια, τις ερωτήσεις ή τα σχόλια σας.
 • πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες και τις προτιμήσεις σας, και
 • κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να μας παράσχετε οικειοθελώς.

Δεν συλλέγουμε ούτε χρηματοοικονομικά στοιχεία από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ούτε ευαίσθητα δεδομένα που σχετίζονται με το πρόσωπό σας.

Ο κύριος λόγος για τον οποίο συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με το πρόσωπο σας είναι για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες της Εταιρείας και να σας επιτρέπουμε να αλληλοεπιδράσετε με αυτές τις υπηρεσίες. Επιπλέον, με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να σας στέλνουμε προσφορές, προωθήσεις και εμπορικές ανακοινώσεις, επίσης με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις και συνήθειες.

Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που δεν μας γνωστοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα, πιθανόν να μην είστε σε θέση να επωφεληθείτε από τις σχετικές υπηρεσίες του δικτυακού τόπου της Εταιρίας μας.

Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που ακολουθούν κατά τη διάρκεια των συναλλαγών υπηρεσίας με εμάς:

 • ενώ χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας
 • κατά την εγγραφή σε ενημερωτικό δελτίο
 • όταν πραγματοποιείτε παραγγελίες
 • όταν εισάγετε πληροφορίες στον ιστόποτο μας με οποιοδήποτε άλλο παρεχόμενο τρόπο ή όταν μας προμηθεύετε με πληροφορίες με οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό μέσο.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς για ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

 • προσαρμογή της εμπειρίας σας
 • να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας
 • για να σας εξυπηρετήσουμε
 • να ζητήσουμε αξιολόγηση για υπηρεσίες ή προϊόντα μας
 • για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα νέα μας ή προσφορές και υπηρεσίες μας που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν
 • για να εξυπηρετήσουμε τις παραγγελίες σας
 • για σκοπούς επιβολής ασφάλειας

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου, συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον δικτυακό τόπο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.

5. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων – Γνωστοποίηση

Τα προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται πίσω από ασφαλή δίκτυα και είναι προσβάσιμα μόνο από περιορισμένο αριθμό ατόμων που έχουν ειδικά δικαιώματα πρόσβασης σε τέτοια συστήματα και υποχρεούνται να διατηρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες. Εφαρμόζουμε μια ποικιλία μέτρων ασφαλείας όταν εισάγετε, υποβάλλετε ή αποκτάτε πρόσβαση στις πληροφορίες σας για να διατηρήσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των χρηστών και των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η Εταιρία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας μας ή μας προμηθεύετε με οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό μέσο, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Εταιρία ή συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα δεδομένα σας δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Η Εταιρία συνεργάζεται με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (για παράδειγμα επιχειρήσεις πιστωτικών καρτών, τράπεζες ,εταιρείες μεταφορών και ταχυμεταφορών (courier), εταιρίες είσπραξης οφειλών κλπ.) υπηρεσίες καταγραφής στατιστικών, παρόχους υπηρεσιών ΙΤ (π.χ. κέντρα υπολογιστών, host providers, υπηρεσίες backup, υπηρεσίες βάσεων δεδομένων), απαραίτητων για την διενέργεια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας ή και την εξασφάλιση των δεδομένων ή και την εξυπηρέτηση των χρηστών του διαδικτυακού τόπου. Αυτοί οι πάροχοι  ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο εφόσον είναι απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών τους ή/και για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, όπως η διαβίβαση του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών για την εκτέλεση των παραγγελιών. Αυτοί οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και το ισχύον ελληνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.

Εντούτοις, η Εταιρία  δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στον βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας από την πλευρά του χρήστη που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, και δεν αναλαμβάνει τη σχετική οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.

Θα προβούμε τέλος σε γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή όταν πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή/και για τη συμμόρφωση με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση, αίτημα από ρυθμιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία που μας κοινοποιείται.

6. Χρόνος διατήρησης ΔΠΧ

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο διάστημα έχουμε συναλλακτική ή άλλη συμβατική σχέση μαζί σας ή για όσο χρόνο προβλέπει η νόμιμη συγκατάθεσή σας ή για όσο χρόνο απαιτούν οι φορολογικοί και λοιποί νόμοι του κράτους  ή η άσκηση νόμιμου δικαιώματός μας και η εξυπηρέτηση εννόμων συμφερόντων ή για όσο ορίζουν οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση,  τα σχετικά στοιχεία διατηρούνται κατά ανώτατο όριο για είκοσι έτη (ενδεικτικός χρόνος παραγραφής τυχόν απορρεουσών εννόμων αξιώσεων), περίοδο κατά την οποία είναι ενδεχόμενο να ανακύψει οιαδήποτε νομική περίπτωση επεξεργασίας αυτών, όπως λ.χ. περίπτωση ανάκυψης αστικής φύσεως υποθέσεων ή διερεύνησης αξιόποινης κακουργηματικής πράξης, περίπτωση φορολογικού ελέγχου κ.λπ.

7. Τόπος και τρόπος διατήρησης δεδομένων

Για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, χρησιμοποιούμε κατάλληλα τεχνικά μέσα και οργανωτικά μέτρα σε συμμόρφωση με ισχύον νομικό πλαίσιο θέτοντας σε εφαρμογή σημαντικά μέτρα ασφαλείας πληροφοριών και διαδικασίες (προστατευμένα περιβάλλοντα αποθήκευσης και ασφαλούς λειτουργίας, ελέγχους και περιορισμούς στην πρόσβαση). Ο παρών διαδικτυακός τόπος διαθέτει πιστοποιητικό ασφαλείας SSL πρωτόκολλο 2048bit, το οποίο διασφαλίζει το απόρρητο και απαραβίαστο των δεδομένων.

Tα δεδομένα σας αποθηκεύονται ασφαλώς και με εφαρμογή των ενδεδειγμένων τεχνικών μέτρων στους εγκατεστημένους εντός Ε.Ε. διακομιστές της Εταιρείας/ή και Συνεργατών της επιφορτισμένων με παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης του παρόντος διαδικτυακού τόπου κατά τους όρους του άρθρου 5 της παρούσας, και σε ορισμένες περιπτώσεις σε φυσικό αρχείο με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας εντός των Εγκαταστάσεών μας.

Σημειώνεται ότι ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την αποκλειστική ευθύνη τρίτων φορέων ως προς την επεξεργασία τυχόν δεδομένων σας, της Εταιρίας μη υπέχουσας ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί από την αιτία αυτή κατά την περιήγησή σας σε αυτούς. 

8. Δικαιώματα Υποκειμένων

Στα πλαίσια εφαρμογής του ΓΚΠΔ, διατηρείτε τα κάτωθι δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ηλεκτρονικά ή εγγράφως:

•           Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης (ενημέρωση για τα τηρούμενα ΔΠΧ και λήψη αντιγράφων):

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και ποια τα δικαιώματά σας. Για τον σκοπό αυτό σάς παρέχουμε τις πληροφορίες σε αυτήν τη Δήλωση – Πολιτική Προστασίας και σάς προτρέπουμε να απευθυνθείτε προς εμάς για τη παροχή τυχόν διευκρινίσεων.

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε πρόσθετες πληροφορίες (όπως τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν, τους σκοπούς της επεξεργασίας, κτλ.).

•           Δικαίωμα διόρθωσης (διόρθωση ανακριβών ή εσφαλμένων πληροφοριών στα τηρούμενα ΔΠΧ)

Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει, εάν αυτά είναι ελλιπή ή περιέχουν ανακρίβειες.

•           Δικαίωμα διαγραφής (διαγραφή δεδομένων ή παύση χρησιμοποίησής τους, υπό τους περιορισμούς που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή όλων ή μέρους των δεδομένων σας (εάν π.χ. τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, εάν ανακαλείτε τη συναίνεσή σας, κ.λπ.).

•           Δικαίωμα περιορισμού (υπό τις προβλεπόμενες στον ΓΚΠΔ προϋποθέσεις)

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ποσοτικά, χρονικά ή και αναφορικά με το σκοπό της επεξεργασίας τους, (εάν π.χ. η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από εσάς, για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν κρίνετε παράνομη την επεξεργασία αλλά αντί διαγραφής επιλέγετε περιορισμό, ή επειδή δεν είναι πλέον αναγκαία η χρήση τους από εμάς αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους καθώς η διατήρησή τους θα σας εξυπηρετήσει για κάποια δικαστική αξίωση, ή στην περίπτωση κατά την οποία έχετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων και μέχρι να επαληθευθεί αν υπερισχύουν τα δικαιώματά σας ως Υποκειμένου έναντι των νομίμων λόγων επεξεργασίας της Εταιρείας.

•           Δικαίωμα φορητότητας (απευθείας διαβίβαση ΔΠΧ σε τρίτο οργανισμό, καθ’ υπόδειξή σας, σε κατάλληλα δομημένο μορφότυπο)

Μπορείτε να ζητήσετε να σας δώσουμε ή να μεταφέρουμε σε τρίτο οργανισμό σε ηλεκτρονική μορφή συγκεκριμένες πληροφορίες που μας έχετε παράσχει.

Το παρόν δικαίωμα ασκείται με την επιφύλαξη των περιορισμών του δικαιώματος διαγραφής και η άσκησή του δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

•           Δικαίωμα εναντίωσης (υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι προς επεξεργασία, υπέρτεροι των συμφερόντων, δικαιωμάτων ή ελευθεριών σας ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων)

Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας που διενεργείται στο πλαίσιο επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω.

•           Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο απευθείας στην επικεφαλής εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όσον αφορά το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα ΔΠΧ που σας αφορούν και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας υποβάλλεται εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στην ταχυδρομική διεύθυνση του υπευθύνου επεξεργασίας ή αυτοπροσώπως (ή μέσω τρίτου προσώπου, με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην έδρα της εταιρίας.

Η εταιρία ανταποκρίνεται δωρεάν στα αιτήματά σας, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και εντός μηνός από την παραλαβή τους, εκτός ειδικών περιπτώσεων, κατά τις οποίες η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον τούτο απαιτείται, δεδομένης της πολυπλοκότητας ή του όγκου των αιτημάτων. Στην τελευταία περίπτωση, η εταιρία ενημερώνει για την παράταση και τις αιτίες καθυστέρησης εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία κρίνει πως κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά σας ασκείται προδήλως αβάσιμα ή το αίτημα είναι υπερβολικό ή (πολύ περισσότερο) έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα δικαιούται αφενός να επιβάλει την επιβάρυνσή σας με κάποιο εύλογο τέλος στην παροχή περαιτέρω πληροφόρησης (η οποία είναι καταρχήν δωρεάν) και αφετέρου να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία έχει εύλογες αμφιβολίες σχετικά με τη ταυτότητά σας όταν υποβάλλετε αίτημα για την άσκηση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας πριν την διεκπεραίωση του αιτήματος.

Στην περίπτωση που το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, η εταιρία σας ενημερώνει σχετικά χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του, για τους σχετικούς λόγους και για το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή για ζητήματα εφαρμογής ΓΚΠΔ, ήτοι την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ – Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ.: 210-64.75.600 ή στο e-mail: contact@dpa.gr ), στην οποία διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν γίνεται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά και για το δικαίωμά σας να προσφύγετε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

9. Ανάκληση συγκατάθεσης

Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την (τυχόν) παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με την υποβολή σχετικού εγγράφου αιτήματός σας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@vgifts.gr

10. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ελέγχουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά και διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά και να κάνουμε αλλαγές ανά πάσα στιγμή. Εάν προβούμε στις ανωτέρω ενέργειες, θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορες διαδικασίες μέσω του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας μας ή μέσω ειδοποίησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε περίπτωση που έχουν γίνει μικρές αλλαγές ή σε περίπτωση που εμείς προβούμε σε οποιαδήποτε διαδραστική βελτίωση, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία να το βρίσκετε πάντα ως μόνιμο σημείο πληροφόρησης στην Ιστοσελίδα μας.

11. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή για τον τρόπο που χειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Εταιρία στην κάτωθι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@vgifts.gr

12. Γενικοί όροι

Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου www.vgifts.gr διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι.